Фтизиопульмонология кафедрасы

Алғаш рет туберкулез курсы өз алдына 1935 жылы бөлініп шықты (1935 жылдың 25-қазанындағы № 109 бұйрық) және де «үлгілі ұстаз және ғылыми қызметкер» ретінде приват-доцент қызметіне Байгурин Әлжан Махмұдұлы ұсынылды. Ол кісі қазақ және орыс тілдерін әдеби-ғылыми деңгейде меңгерген, еңбектері екі тілде басылып шыққан. Медицина институтында жас ғалым білімділігі мен еңбекқорлығы үшін жоғары бағаланды, бірақ 1938 жылы қуғынға түсіп, қайтыс болды.  1956 жылы толық ақталды.

Қазақ Ұлттық медицина университетінің туберкулез кафедрасы 1941 жылдың 12-қарашасында КСРО ХКК жоғарғы мектеп істері бойынша Комитетінің 1941 жылғы 4-қарашасындағы № 137 бұйрығына сәйкес ұйымдастырылды.  Кафедраның бірінші меңгерушісі — Ұлы Отан соғысы жылдары Ленинград қаласынан көшіп келген профессор М.Р.Борок, доценті – С.Е.Незлин, ассистенттері – Е.А.Трейлих және М.Е.Морозов болды. Кейінгі жылдардағы кафедра меңгерушілері:

 • ҚР еңбегі сіңген дәрігер және ғылым қайраткері профессор Василий Иванович Зюзин (1943-1964).
 • Доцент Қасенов Әдікен Нұркейұлы (1964-1975).
 • Профессор Маскеев Қуаныш Мүбәрәкұлы (1975-1996)  м.ғ.д., ҚР ғылымына еңбек сіңірген қайраткер, ҚР Жаратылыстану ғылымдары Академиясының Академигі және Вице-президенті.
 • Профессор Момынов Талғат Әшірұлы (1996-2002),  РМҒА академигі, Гамбургтік медицина және алдын алу академиясының академигі, Польша медицина академиясының академигі, Халықаралық туберкулез және өкпе ауруларына қарсы  күресу Одағының мүшесі, Қазақстан фтизиатрлары Ассоциациясының президенті.
 • 2002 жылдан бастап фтизиопульмонология кафедрасының меңгерушісі – медицина ғылымдарының докторы, профессор Рақышева Анар Садуақасқызы

 

Қазіргі таңда кафедрада:  меңгеруші  — профессор А.С. Ракишева; академик Т.А. Муминов; ҚР ғылымына еңбек сінірген қайраткер профессор К.М. Маскеев; медицина ғылымының докторы Н.А. Бейсебаев; доценттер: Б.С. Дюсенбекова Н.С. Сыздыкова, Б.Т., Кумисбаева, С.С.Салимова,  Л.Ш.Касенова, Ф.А. Искакова, А.Г. Исаева, ассистенттер   медицина ғылымының кандидаттары : В.В. Шацких, Ч.Т. Нуркабаев, Г.У.Есетова, Еркенова Г.С., Макулбаева У.Т., ассистенттер: Г.А. Ауельбекова, Ш.К. Жумабаева, Х.М. Даутова, Н.Р.Сейтханова, стажер-оқытушылар Костюкевич Ю.В., Алгазиева Г.Д., резиденттер А.Я. Абубакиров, Г.Д.  Рыскулов, аға лаборант А.Х. Ишингалиева, лаборант Г.Байжанова.

 

Олар тек оқу педагогикалық үрдісте ғана емес, сонымен қатар халықаралық ғылыми өмірде деүлестері бар; халықаралық конгрестермен симпозиумдарда баяндамаларымен жәнемәлімдемелерімен шығуда, шетел басылымдарында жариялануда. Оқу үрдісінде білім беруде белсенді әдістер қолдануда: аз топтағы жұмыстар, «дөңгелек стол», «ми шабуыл», қиын жағдайларды сараптау.  Білім беру үрдісінің нәтижелігін арттыру үшін педагогикалық  ақпараттануды қолдануда- ақпараттық технологиялардың жаңа мүмкіндіктерін пайдалануда көпшілігін кафедра оқытушыларыларымен жасалған: электронды оқулықтар «Туберкулезді диагностика және емінің халықаралық стандарттары», Момынов Т.А. клинико рентгенологиялық атлас «Өкпе туберкулезі және оның салыстырмалы диагностикасы», видеофильмдер, сонымен қатар  «CD дискте Туберкулездің әр түрлі клиникалық түрлерінің рентгенограммасын көрсететін оқу бағдарласмасы», «Балалардағы туберкулезді алдын алу», «Қышқылға төзімді микобактериялардың микроскопиясы», «Бронх демікпесі- глобальді стратегия», «ӨСОА-  диагностикасы және емі», «Торакоскопия диагностика және емі» тәжірибелік дағдыларды меңгеруді жақсартады, білім деңгейн және сапасын жоғарылатады. Кафедраның барлық қызметкерлері «Медициналық білім берудегі инновациялық технологиялар», «Айғақты медицина», «компьютерлік біліктілікке» оқытылған. Кафедра сонымен қатар дипломнан кейінгі фтизиатр дәрігерлердің біліктілігін жоғарлату, ЖТД интерн дәрігерлер, терапевтер, педиаторлар және резиденттерді оқытуда.

Кафедра ғылыми зерттеу жұмыстарын әр түрлі бағытта теориялық және тәжірибелік фтизиатрияда жүргізуде. ҚР Туберкулез Мәселелерінің Ұлттық Орталығымен бірлесе отырып кафедра ҚР ДМ НТП «Әр түрлі дәріге тұрақты туберкулезді алдын алу шараларын дайындауда». ҚР Бірінші Президент қорының грант қолдауымен ҒЗЖ жүргізілуде «Студенттер-  туберкулезбен ауруда қауіп қатер тобы». Ғылыми жетістіктер қала маңында, облыста, Қазақстанның әр аймақтарында енгізілген.  Соңғы жыл ішінде 2 өнертабысқа патент алынды және 2 мақала рецензияланған журналдарға шықты.

Фтизиопульмонология кафедрасының оқу клиникалық базаларына: ҚР Туберкулез Мәселелерінің Ұлттық Орталығы және АОА МСТ Теміржол ауруханасы жатады

Кафедраның актілі күндеріне ойластырылып келесі конференциялар өткізілді:

 • профессор Маскеев К.М. 80-жылдығына арналған(14.02.12),
 • профессор Иоффе Л.Ц еске алуға арналған., (30.03.12),
 • туберкулез қоздырғышының ашылуының 130-жылдығына арналған ғылыми-студенттік конференция (29.03.12),
 • жауынгер ауғандықтарға арналған, студенттік  патриоттық конференция,  (17.02.12).

Кафедра қызметкерлері 6 курс студенттерін дайындап, олармен бірлесе қаламыздың басқа да ЖОО ((КазҰТУ  (12.04.12),  КазҰПУ  (11.04.12), КазЖЕНПУ (21.04.12) туберкулезді алдын алу және анықтау сұрақтары бойынша конференциялар өткізілді.

 

Кафедраның негізгі міндеттері – оқыту әдістерін оңтайландыру және қарқындату арқылы оқу үрдісін жетілдіру,  туберкулез және өкпенің бейспецификалық  ауруларын анықтау, емдеу және алдын алу бойынша тиімді технологияларды өңдеп, тәжірибеге енгізу,  сонымен қатар ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.

Department of Tuberculosis and Pulmonology

For the first time an independent course of tuberculosis was organized in 1935 (Order № 109 of October 23, 1935) and «as an exemplary teacher and a researcher for the post of Lecturer was nominated Baigurin Alzhan Mahmudovich.

He had a good command of the literary and scientific Kazakh and Russian, and was published in two languages. Education and highly regarded performance of the young scientist highly valued in the medical school, but in 1938 he was arrested and died.  He fully rehabilitated in 1956.

Tuberculosis  Department of the Kazakh National Medical University was organized November 12, 1941 by order of the Committee on Higher Education SNK on November 4, 1941 № 137.

The first chair was Professor MR.Borok who evacuated during World War II from Leningrad, Associate Professor — SE.Nezlin, assistants —   EA Trailix and ME.Morozov   In later years the department was headed by:

 • Distinguished Physician and Honored Scientist Prof. RK Vasily Zyuzin (1943-1964),
 • Associate Professor Adiken Nurkeevich Khasenov (1964 — 1975),
 • Academician and Vice President of the Academy of Natural Sciences of RK, Professor Kuanysh Mubarakovich Maskeev (1975-1996),
 • Academician of Sciences, Academy of Medical Sciences, Hamburg Academy of Medicine and Prevention, the Polish Academy of Medicine, president of the Association of Kazakhstan phthisiologists Professor Talgat Ashirovich Muminov (1996-2002),
 • since 2002 — MD, Professor Rakisheva  Anar Saduakasovna.

Currently, the department has: Head — Professor A. Rakisheva, Academician T. Muminov, Honored Scientist Prof. RK KM Maskeev; MD, NA Beysebaev; Accusative Professors: BS Dyusenbekov, NS Syzdykova, BT. Kumisbaeva, SS.Salimova, LSh.Kasenova, FA Iskakova, AG Isayeva; assistants — candidate of medical sciences: VV Shatskikh, CH T. Nurkabaev, GU.Esetova, GS Erkenova, UT Makulbaeva; assistants: GA Auelbekova, SK Zhumabayeva, JM Dautova, N.R.Seythanova; trainees- teachers Y Kostyukevich,  GD Algazieva; residents  AJ Abubakirov, GD Ryskulov; Senior Assistant AH Ishingalieva, Assistant G.Bayzhanova.

They are active in teaching and educational process, and also in the international scientific life, make presentations and communications at international congresses and symposia, published in foreign journals.

The training process are used active learning methods, such as small group work, the method of «round table», «brainstorming», an analysis of a critical situation.

To increase the effectiveness of the educational process is applied teaching computer science — the using of new capabilities of information technology such as electronic books — «International standards of diagnosis and treatment of tuberculosis,» clinical and radiographic atlas Muminov T. «Pulmonary tuberculosis and its differential diagnosis,» videos, some of which are established teachers of the department, «Tutorial radiographs demonstrating various clinical forms of tuberculosis on a compact disk CD», «Prevention of Tuberculosis in Children», «Microscopy of acid-fast bacilli», «Asthma — global strategy. «»COPD — diagnosis and treatment», «Thoracoscopy — diagnosis and treatment,» which improves the absorption of practical skills, improves the quality and level of knowledge.

All members of the department were trained on «Innovative Technologies in Medical Education» for «evidence-based medicine», «Computer Literacy». The Department is also involved in postgraduate professional development of physicians on Phthisiology, training medical interns GPs, internists, pediatricians and residents.

Research-Scientific work at the department is hold in different areas of theoretical and practical Phthisiology. The department performs NTP MOH RK “Development of measures for the prevention of tuberculosis with different types of drug resistance» together with the National Center of Tuberculosis Problems. Research –Scientific work performed by the grant of the First President of RK «Students — at risk of tuberculosis.»

Scientific advances implemented in the city, region and different regions of Kazakhstan.

Over the last year received 2 patents for inventions and published two articles in peer-reviewed journals.

Educational and clinical bases of Phthisiopulmonology Department are: National Centre of Problems Tuberculosis and AOA RK MSD Railway Hospital.

As part of the documentary days, the department has recently conducted the following conferences:

 • Devoted to the 80th anniversary of Professor KM Maskeev (14/02/12)
 • Dedicated to the memory of Professor Joffe L.TS. (03/30/12)
 • scientific student conference devoted on the 130th anniversary of the opening of the causative agent of tuberculosis (29/03/12)
 • Patriotic student conference on the Afghan soldiers (2/17/12).

Department staff prepared a course of six grade students and conducted a conference with them in other universities of the Almaty city in issues on the detection and prevention of tuberculosis (KazNTU. KI Satpayev (04/12/12) KazNEU named Abaya (11/04/12) KazFEU (21.04. 12)

The main objectives of the department were and still are — improving the educational process by optimizing and intensifying training methods, the development and introduction of efficient methods for the diagnosis, treatment and prevention of tuberculosis and nonspecific lung diseases, as well as training of the research -teaching staff.

28 марта 2012 года прошел 2 тур научно-студенческих работ

Согласно положению для участия во 2 туре от кафедры внутренних болезней N23 были рекомендованы 3 научно-студенческие работы, все 3 работы заняли призовые места:

2 -ое место — ««Октоган» препаратыньщ аутоиммунды тромбоцитопенияльщ пурпура кезiнде колдануы» на государственном языке. Исполнитель — студенты гр. 06-001-01 Длимбекова Меруерт, Елемес Перизат. Научный руководитель- асс. Шерияздан Ж.с.

Читать далее

Поисковые слова:

28 наурыз 2012 жылы студенттердің ғылыми жұмыстарының 2-кезеңі өткізілді

2-кезең ережелеріне сәйкес №3 ішкі аурулар кафедрасынан

3 студенттік ғылыми-жұмыс ұсынылды, 3 жұмыстыңбарлығы да жүлделі орынға ие болды.

2-орын –«Октоган  препаратының  аутоиммунды тромбоцитопениялық пурпура кезінде қолдануы» мемлекеттік тілде.Орындаушы- 06-001-01топ студенттері:Длимбекова Меруерт,Елемес Перизат.Ғылыми жетекші-асс.Шерияздан Ж.С.

Читать далее

Курс аллергологии

Курс аллергологии был создан по приказу (№45 от 8.09.2011 года) ректора КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова.

В штат курса на настоящий момент входят  2 доктора наук, 5 ассистентов, 2 лаборанта. Заведующим курса с момента её организации является доктор медицинских наук, профессор — Испаева Жанат Бахитовна.

Испаева Жанат Бахитовна

Испаева Жанат Бахитовна –доктор медицинских наук, профессор, Главный внештатный детский аллерголог  МЗ РК. Автор 150 публикации, 10 методических рекомендаций по основным вопросам аллергологии и 1 учебника по детской аллергологии на государственном язык.

Организатор одиннадцати международных конференций «Астма и аллергия» с участием ведущих специалистов ближнего и дальнего зарубежья в области аллергологии с мировыми именами.

Главный редактор пяти сборников тезисов международной научно-практической конференции «Астма и аллергия».

Руководитель и координатор национальных научно-практических программ по бронхиальной астме, аллергическому риниту и атопическому дерматиту (1999, 2004, 2005, 2007 гг.),  составленных согласно международным рекомендациям GINA, ARIA, ICCAD.

Член Европейской академии аллергологов и клинических иммунологов (EAACI) с 1997 года — WAO (всемирный аллергологический конгресс). Член государственной аттестационной комиссии по присвоению врачебных категорий.

Награждена значком «Қазақстан Республикасы денсаулық сактау ісінің үздігі». Неоднократно награждалась почетной грамотой КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова и серебряной медалью КазНМУ посвященной 80-летию  КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова.

Курс аллергологии базируется на  трех клинических базах :

 1. Городской аллергологический центр (ГДАЦ) при ГККП «Городская детская поликлиника №7».
 2. Республиканская детская клиническая больница «Аксай».
 3. ГК П «Городская клиническая больница №1».

Городской аллергологический центр (ГДАЦ) при ГККП «Городская детская поликлиника №7» - расположенная по адресу ул. Ш. Калдаякова 74.

Республиканская детская клиническая больница «Аксай» - расположена по адресу Карасайский район село Тастыбулак

ГК П «Городская клиническая больница №1» - расположен по адресу мкр. Калкаман-2, ул.Ауезова 2.

На клинических  базах курса аллергологии обучаются студенты 5, 6 курсов. где наши опытные педагоги, врачи-специалисты аллергологи  высшей и  первой категории, имеющих богатый теоретический и практический опыт в  аллергологии и медицинском образовании, знакомя студентов с основами аллергологии и новейшими достижениями в области аллергологии

Сотрудники курса аллергологии оказывают лечебно-консультативную помощь  больным с аллергическими заболеваниями на всех клинических базах

В городском аллергоцентре (ГДАЦ) при «ГДП №7» оказывается лечебно-консультативная помощь всему городскому детскому населению города Алматы.

В клинической базе РДКБ «Аксай» — лечебная помощь оказывается аллергологическая помощь детям из регионов республики.

На базе аллергоотделения «ГКБ №1» Калкаман оказывается аллергологическая помощь взрослому населению города Алматы и Алматинской области.

На клиничемких аллергологических бахах курса оказывается специализированная аллергологическая помощь в полном объеме. Проволится специфическое обследовагние  invivo и invitro, а также функциональные методы обследования, включающие спирограмму. Кожные пробы со всеми аллергенами Определение общих специфических IgE антител на высокотехнологическом оборудовании UNICAP, что очень ценно для оказания специализированной медицинской помощи больным аллергологическими заболеваниями и улучшение качества из жизни. Оборудование UNICAP позволяет а также функциональные методы обследования определить качественную диагностику для своевременного выявления этиологии болезни.

 

Поисковые слова:

Аллергология курсы

Аллергология курсы С: Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ректорының 8.09.2011 жылғы №45 бұйрығы бойынша құрылды.

Курстың штаттық құрамына кіреді: 2 медицина ғылымының докторы, 5 ассистенттер, 2 лаборант. Ашылған уақыттан бастап курс меңгерушісі медицина ғылымының докторы – Испаева Жанат Бақытқызы.

Испаева Жанат Бақытқызы

Испаева Жанат Бақытқызы – Медицина ғылымының докторы, профессор. Клиникалық аллергология кафедрасының меңгерушісі. ҚР ДМ бас штаттан тыс балалар аллергологы

150 жуық республиканың барлық өлкелерінде жұмыс істейтін тәжірибелік аллергологтар дайындалған. Менің белсенді араласуыммен Алматы қаласында, аллергологиялық орталық, сонымен қатар Өскеменде, Қарағандыда, Ақтөбеде, Шымкентте және республиканың басқа да өлкелерінде аллергологиялық орындар ашылды. 150 жариялаулардың, аллергологияның негізгі сұрақтары бойынша 10 әдістемелік нұсқаулықтардың және мемлекеттік тілде балалар аллергологиясы бойынша 1 оқулықтың авторы. Аллергология төңірегіндегі әлемдік атымен жақын және алыс шетелдегі жетекші мамандардың қатысуымен он бір халқаралық «Демікпе және аллергия» конференциясының ұйымдастырушысы.

«Демікпе және аллергия» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның бес жинақ тезисінің бас редакторы.

GINA, ARIA, ICCAD халықаралық ұсыныстарына сәйкес қосып жасалған тыныс демiкпесi, аллергиялық ринитке және атопикалық дерматитке бойынша ұлттық ғылыми-практикалық бағдарламалардың жетекшi және координаторы (1999, 2004, 2005, 2007 жылда)

Европадағы аллергологтар мен клиникалық иммунологтар академиясының мүшесі. (EAACI) 1997 жылдан бастап —  WAO (бүкіләлемдік аллергологиялық конгресс). EAACI және WAO 20-ға жуық сертификаттары бар. Дәрігерлердің дәрежесін көтеру мемлекеттік аттестаттау комиссиясының мүшесі.

«Қазақстан Республикасы денсаулық сактау ісінің ұздігіне» белгісімен марапатталған, Бірнеше рет С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ мақтау қағазымен және ҚазҰМУ 80-жылдығына орай күміс медальімен марапатталған.

Қазіргі таңда аллергология курсының құрамында 3 клиникалық база жұмыс атқаруда.

МКҚК «№7 Қалалық балалар емханасы» - Ш. Қалдаяқов к-сі, 74 үйде орналасқан. Аллергология курсының негізгі базасы болып табылады.

«Ақсай» Республикалық балалар клиникалық емханасы - орналасқан мекен-жайы: Карасай ауданы, Тастыбұлақ ауылы.

МКК «№1 Қалалық клиникалық емхана» - орналасқан мекен-жайы: Қалкаман-2 ы/а, Әуезов к-сі 2.

Бұл базаларда 5 және 6 курс студенттері білім алады. Клиникалық базаларда біздің білікті тәжірибелі педагогтар, медицина білімінде жоғарғы және бірінші дәрежелі теориялық және тәжірибелік біліктілікке өте бай дәрігер-аллерголог мамандар отырады. Осыған қосымша аллергиялық аурулары бар науқастарға емдік мағлұматтар береді. Также ведут лечебно консультативную помощь аллергологическим больным. «№7 ҚБЕ» ішіндегі Қалалық аллергоорталықта (ҚБАО) бүкіл қалалық балалар қауымына емдік-консультациялық көмек көрсетіледі. «Аксай» РБКЕ клиникалық базасы Республикалық ауқымдағы аллергетик балалар мен олардың ата-аналарына емдік көмек көрсетіледі. «№1 ҚКЕ» аллерго бөлімінде алматы қаласының ересектер қаумына емдік көмек көрсетеді.

 

Course of Allergology

The course of allergology was established by the order (№ 45 of 08.09.2011 years) Rector KazNMU them. SD Asfendiyarov.
The staff of the course consists of 2 doctors of sciences, five assistants, two laboratory assistants. The head of the course since its organization is a Doctor of Medical Sciences, Professor — Ispaeva Janat Bahitovna.

Ispaeva Janat Bahitovna

Ispaeva Bahitovna Janat — MD, Professor, Chief freelance children’s allergist MH RK. Author of 150 publications, 10 methodical recommendations on major issues of allergy and a textbook on children’s allergy in the official language.
Holder of eleven international conference «Asthma and Allergies» with the participation of leading experts and abroad in the field of allergy with worldwide reputations.
Chief editor of five collections of abstracts of the international scientific-practical conference «Asthma and Allergies.»

Director and coordinator of the national scientific and practical programs for asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis (1999, 2004, 2005, 2007). Drawn up in accordance with international recommendations of GINA, ARIA, ICCAD.
Member of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) in 1997 — WAO (World Congress of allergological). A member of the State Certification Commission for the Designation of medical categories.

She was awarded the badge «Kazakstan Respublikasy densaulyқ saktau іsіnің үzdіgі.» Repeatedly awarded a diploma KazNMU them. SD Asfendiyarov KazNMU and a silver medal dedicated to the 80th anniversary.

In the course of allergy at the moment there are three clinical sites.

GCE "Urban children's polyclinic № 7" - is located at ul. S. Kaldayakov 74. is the main base of the course allergy.

Republican Children's Clinical Hospital "Aksai" - located at the village of Karasai District Tastybulak

SCE "City Clinical Hospital № 1" - located at MCR. Kalkaman-2 ul.Auezova 2.

On these bases with students 5, 6 courses. At clinical sites, our specialists experienced teachers, medical specialists Allergy higher, the first category, with extensive theoretical and practical experience in medical education: are also allergenic medical advice to patients. In the city allergotsentre (GDATS) at «GFC number 7» is medical advice throughout the urban child population in the clinical basis RCCH «Aksai» — medical care is provided to children and their parents to the Republican scale, based on allergootdeleniya «Clinical Hospital № 1» is Kalkaman medical assistance to the adult population of the city of Almaty.

 

Поисковые слова:

Department of Surgical Diseases No. 1

The department of surgical diseases No. 1 (former faculty) is formed in 1933г. Professor Ilya Simovich Bakkal (1878) — the graduate of the Leningrad army medical academy was appointed the first head of the department.

Since 1951 chair the honored worker of a science, the professor heads ended Odessa medical institute. A.B. Rayz was the permanent head of the department within 25 years. He created own school of surgeons. Among them prominent surgeons of the country — academician M.A.Aliyev, professors A.A.Suleymenov, N.I.Voldko, E.A.Apsatarov, N.S.Almukhambetova, K.I.Ibrayev, M.S.Sabitov, K.T.Kaliyev’s assistant professors, and etc.

Professor A. B. Rayz

In 1966г. from chair of faculty surgery the chair of surgical diseases of stomatologic faculty which was headed by student A.B.Rayz, the remarkable surgeon, the scientist and the teacher of prof. A.A.Suleymenov gemmated.

Professor. A.A.Suleymenov.

After appointment him as directror scientific research institute of oncology and radiology, professor Aliyev M. became heads of the department of faculty surgery,

Professor Aliyev M.A.

 

(1976г.) which worked till 1980. After his leaving to a position of the director of SCS of akkad. A.N. Syzganov headed chair professor M. K. Kulanbayev (1980-1985),

Professor M. K.Kulanbayev

and then prof. Sh.N.Abdullaev (1985-1995). All of them brought the contribution in chair development.

Professor. Sh.N. Abdullaev

In 1995 to a position of the head of the department on competition the academician of academy of preventive medicine, was selected the doctor of medical sciences, professor A.Zh. Nurmakov.

Professor A.Z. Nurmakov

 

A.Zh. Nurmakov has ended the Karaganda state medical institute in 1965. Labour activity of the beginnings in rural local hospital. In 1967-71 is the aspirant of chair of surgical diseases АGMI (nowadays KazNMU of S.D.Asfendijarov). In 1971 after protection of the candidate dissertation he has been left by the assistant to chair, and in 1976 is selected the senior lecturer of the given chair.

During 1986-89 hi is doctoral candidate of chair of the general surgery 1 of  Leningrad medical institute of acad. I.P.Pavlov (nowadays St.-Petersburg medical university. acad. I.P.Pavlov’s). In 1989 after successful protection there the thesis for a doctor’s degree comes back to native chair and works as the professor of chair (1990-95гг.)

Since 1995 on competition has been selected as head of department and till now heads chair. He was selected by the full member of Academy of preventive medicine RК (1996), the full member of Association of surgeons of N.I.Pirogov of the UNDS (1997). A.Z. Nurmakov the author more than 140 scientific works. From them 5 monographies, 4 textbooks and some manuals, published in the kazakh and russian languages. He’s a member of the Academic council, chairman НППК on surgical disciplines, a member of terminological committee at MH RK, editorial board groups on medicine of the encyclopedia «Kazakhstan», etc.

From 1995 till the present on chair came capable youth Bajmahanov A.N., Kaliaskarov E.Sh., Nurmakov D.A., Ahmedzhanova G. A. which have protected candidate dissertations, became senior lecturers of chair. Kaliaskarov E.Sh. and Nurmakov D.A. senior lecturers protected doctor’s dissertation in 2010.

On chair candidate dissertation in a state language for the first time have been protected (Bajmahanov A.N. and the citizen from the Peoples Republic of China by Zhasan Zekej). Zh. Zekej, nowadays the citizen of Republic Kazakhstan, is the recognized expert in east medicine. In December, 2009 the medal and a cloak of the honourable professor of the Viennese university is handed over it, it is selected by the academician of the International academy on east medicine. Now he heads the East Tibetan Center «Zhasay» (Almaty).

A.N. Bajmahanov the senior lecturer of chair, the skilled teacher, the surgeon. Last years on chair the perspective youth, submitting has come great expectations (c.m.s. K.O.Sabirov, c.m.s. Zh.S.Alzhanova, A.Elikbayev, M. Nadyrov, E.A.Aubakirov, D.T. Dzhumataev, B.K. Mukashev).

Successfully assistants Kaliyev A.K. work over the candidate dissertations and Nadyrov M. T. The main scientific subject of chair – pathogenetic bases, features of clinic, diagnostics, treatment and prevention of a surgical infection as a whole and at patients with drug addiction, in particular.

The staff of chair published monographs, textbooks and manuals, methodical recommendations in the state and Russian languages, more than 200 articles and theses in editions of the near and far abroad are published. There are more than 10 patents, improvement suggestions. Scientific achievements are introduced in practical health care (patents, methodical recommendations, introduction acts).

On chair students, clinical interns of all-medical, pediatric and stomatologic faculties, and also young men and girls from India, Pakistan, Japan and other countries which successfully work in the own countries.

Clinical base of chair is the surgical office of CCH №4 (the main doctor-c.m.s. Amanov A.T.). The office renders the emergency and planned surgical and advisory help, mainly, to inhabitants of Zhetysu and Turksib districts of Almaty. In office all modern types of surgeries, including with use of modern technology (endovideosurgery) are carried out. In applied medicine new methods of diagnostics, treatment and prevention of a number of surgical diseases and postoperative complications supported with patents RK, introduction acts, methodical recommendations are introduced.

Staff of the department

 

Staff of chair at the International conference, in the center prof. Galperin E.I. and prof. Nurmakov A.Zh.

Department chair prof. Nurmakov A.Zh. on round with the staff of chair and students

Akhmedzhanov G. A. associate professor. and assistant Nadyrov M. T. on operation of a laparotomichesky holetsistektomiya.

 

LIST the staff of chair of surgical diseases No. 1 of KAZNMU of S. D. Asfendiyarov

No.

First name, middle initial, last name

position position scientific degree

1.

 Nurmakov A.Zh.

Department chair,

professor.

d.m.s.

2.

Nurmakov D. A.

Senior lecturer

d.m.s.

3.

Baymakhanov A.N.

Senior lecturer

d.m.s.

4.

Akhmedzhanova G. A.

Senior lecturer

d.m.s.

5.

Kaliaskarov E.Sh.

Senior lecturer

d.m.s.

6.

Kaliyev A.K.

the assistant

7.

Nadyrov M. T.

the assistant

8.

Elikbayev A.M.

the assistant

9.

Alzhanova Zh.S.

the assistant

c.m.s.

10.

Sabirov K.O.

the assistant

c.m.s.

11.

Mukashev. B.K.

Senior laboratory assistant

12.

Izvozchicova N.A.

laboratory assistant

13.

Aubakirov E.A.

resident

14.

Dzhumataev D.T.

resident резидент

 

 

Department chair of surgical diseases No. 1,

dms, professor Nurmakov A.Zh.

О ходе работы по воспитательной работе на кафедре внутренних болезней №3

В 2011-12 учебном году наша кафедра курирует 28 групп студентов 6 курса лечебного факультета, из них 24 групп казахского отделения и 4 группы русского отделения. На основе общеуниверситетского плана был составлен кафедральный план по воспитательной работе, который включал такие работы, как гражданско-патриотическое, правовое и поликультурное, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, а также проводились мероприятия по антикоррупционной работе, по пропаганде здорового образа жизни.

Читать далее

№3 ішкі аурулар кафедрасында тәрбие жұмысының жүру барысы жайлы

2011-12 оқу жылында біздің кафедра емдеу факультетінің 28 топ студенттеріне кемеңгерлік жұмысын жүргізуде, оның ішінде 24 топ қазақ бөлімінің, ал 4 топ орыс бөлімінің студенттері. Жалпы университеттік жоспар негізіне сүйеніп, тәрбие жұмысы бойынша кафедра жоспары құралды, ол азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік, рухани-адамгершілік және эстетикалық тәрбие, сонымен қатар жемқорлыққа қарсы күрес, салауатты өмір салтын насихаттау жұмыстарын біріктіреді.

Читать далее

Поисковые слова: